Pytanie
Czy osobie - kobiecie, rolniczce urodzonej 1 września 1956 r., która osiągnie wiek emerytalny (60 lat), ale nie będzie legitymowała się co najmniej 25 letnim okresem podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu będzie przysługiwało prawo do wypłaty świadczenia emerytalnego?
Kobieta przebywała na przyznawanej okresowo (z roczną przerwą) rencie chorobowej w latach 1992-2013. W 2013 r. odmówiono jej prawa do renty chorobowej. Składki opłacane były przez okres 20 lat. Brakuje 5 letniego okresu opłacania składek KRUS, by spełnić przesłanki z art. 19 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. 57 letnia kobieta nie ma i nie będzie miała możliwości uiszczenia brakującej liczby składek.
Czy po ukończeniu 60 roku życia kobiecie będzie przysługiwało prawo do wypłaty świadczenia emerytalnego?
Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?