Odmowa jest możliwa tylko w przypadku, gdy nastąpią zdarzenia opisane w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach (dalej u.o.), np. w przypadku awarii RIPOK czy przekroczenia jej mocy przerobowych (wtedy odpady te trafiają do instalacji zastępczej).

 

Do RIPOK muszą trafić zmieszane odpady komunalne i odpady zielone, zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niezależnie od tego, czy przetarg dotyczy odbioru, czy odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Tu przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie ma możliwości przekazania ich do innej instalacji niż RIPOK i - co najmniej - na te odpady umowa musi być zawarta. Natomiast odpady z tzw. frakcji suchej mogą, ale nie muszą, być przekazywane do RIPOK.

 

 

W przypadku, gdy przetarg dotyczył jedynie odbioru odpadów (bez ich zagospodarowania), to gmina wskazuje instalacje, do których odpady powinny być skierowane. Jeżeli RIPOK ma zgodnie z umową z gminą przyjąć wszystkie rodzaje odpadów, to przedsiębiorca musi te odpady skierować do tej RIPOK, bez możliwości zagospodarowania odpadów z frakcji suchej w inny sposób, zaś RIPOK nie może odmówić ich przyjęcia.

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Ochrona Środowiska:

Na jakich formularzach należy sporządzić dokumenty DPR za III kwartał 2018 roku? >>

Czy mieszaninę ścieków bytowych i ścieków z mycia posadzek należy zaklasyfikować jako ścieki przemysłowe? >>