Czy remont instalacji elektrycznej w istniejącym obiekcie może polegać na poprowadzeniu nowego natynkowego okablowania wraz z montażem dodatkowych punktów świetlnych?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Czy remont instalacji elektrycznej w istniejącym obiekcie może polegać na poprowadzeniu nowego natynkowego okablowania wraz z montażem dodatkowych punktów świetlnych, gniazd wtykowych itp?

Czy taki remont można przyjąć na podstawie zgłoszenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud., przez pojęcie „remontu” rozumieć należy wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Roboty, o których mowa w treści zadanego pytania polegają w pewnym zakresie na odtworzeniu stanu pierwotnego, jednak w zakresie montażu dodatkowych punktów świetlnych i gniazd wtykowych. Biorąc jednak pod uwagę, że tego typu prace nie powinny być jak się wydaje potraktowane jako przebudowa obiektu (zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego) to kwalifikacja tego typu aktywności budowlanej jako remontu wydaje się w tym przypadku uzasadniona. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt 1 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Roboty tego rodzaju podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi administracyjnemu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 pr. bud.

Jakub Mazurkiewicz, autor współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 24 lipca 2014 r.

Data publikacji: 27 lipca 2014 r.