Pytanie
Realizujemy projekt inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia. Na 90% swojej długości gazociąg przebiega przez tereny rolne, niepodlegające ochronie prawnej. Natomiast 10% długości gazociągu przebiega przez las w rozumieniu ustawy o lasach. W związku z lokalizacją gazociągu, zajdzie konieczność zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w powiązaniu z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zmiana taka może nastąpić tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tak więc podjęliśmy, wspólnie z właściwym terytorialnie burmistrzem, inicjatywę zmierzającą do uchwalenia stosownego m.p.z.p. Zamierzamy jednak opracować projekt m.p.z.p. tylko dla odcinka gazociągu planowanego w lesie (gdzie zachodzi konieczność zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne). Dla pozostałej części gazociągu (90% długości) wystąpić zamierzamy z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Czy jest to postępowanie właściwe z prawnego punktu widzenia?
Czy też powinniśmy, w opisanej powyżej sytuacji cały gazociąg objąć m.p.z.p.?