Pytanie
Czy raz stworzona polityka rachunkowości na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości jest obowiązująca przez cały okres prowadzenia ksiąg?
Chodzi o okres przerwy w prowadzeniu ksiąg, gdy nie osiągnięto limitu i przez 3 lata firma osoby fizycznej rozliczała się na książce przychodów i rozchodów, a po ponownym przekroczeniu limitu wróciła do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości.
Czy ww. przerwa skutkuje obowiązkiem zaprowadzenia nowej polityki rachunkowości obowiązującej od nowego okresu?