Pytanie
Czy na podstawie art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami, grunty rolne będące własnością gminy mogą być oddawane w dzierżawę na rzecz samorządowej jednostki organizacyjnej – szkoły rolniczej na cele rolne związane z jej działalnością?
Czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości rolnych na cele rolne na rzecz zespołu szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym w trybie art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami?