Jeśli przedsiębiorca jest członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może używać rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Warto też wiedzieć, że zapłata w formie polecenia przelewu następuje w przypadku:
• podatków ciążących na podatnikach prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• składek na ubezpieczenia społeczne.