Pytanie
Osoba samotnie gospodarująca ma przyznane usługi opiekuńcze od stycznia do grudnia 2015 r. w ilości 1 godziny dziennie odpłatnie. W kwietniu klientka wystąpiła o zwiększenie godzin usług z 1 godz. dziennie na 2 godz. dziennie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego pracownik socjalny ustalił, że nastąpiła częściowa zmiana dochodu klientki - uległa zmianie emerytura (rewaloryzacja ZUS), jednakże zmiana dochodu nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Według tabeli wskaźnika odpłatności nastąpiłaby zmiana z 20% na 25%.
Czy przy wydawaniu decyzji zmieniającej powinna zmienić się odpłatność z uwagi na zmianę wskaźnika odpłatności, czy odpłatność pozostawić bez zmian, kierując się art. 106 ust. 3b u.p.s.?