Odpowiedź:
Mając na względzie zasadę informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, zasadnym jest umieszczenie informacji o kategorii budynku w decyzji o rozbudowie czy też nadbudowie.

Uzasadnienie:
W pierwszej kolejności należy wskazać, że przepisy z zakresu ustawy – Prawo budowlane nie przewidują osobnych wzorów decyzji dotyczących rozbudowy czy też nadbudowy istniejącego budynku. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę, przez którą zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) - dalej pr. bud., należy rozumieć nadbudowę jak i rozbudowę, określony został w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4.08.2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493). W tymże wzorze jest mowa o rodzaju budynku jak też jego funkcji, ale nie została wyszczególniona kategoria budynków. Ponadto należy odesłać do art. 36 ust. 1 pkt 6 pr. bud., który stanowi, że w decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej, w razie potrzeby zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub art. 55 pr. bud. O tym jest mowa w pouczeniu decyzji, gdzie zawarto informacje, jakie budynki należące do określonej kategorii winny uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Jak wskazuje się w doktrynie "(...) przypisanie budynkowi kategorii potwierdza jedynie rodzaj obiektu i ma charakter czysto informacyjny. Samo bowiem zaliczenie budynku do konkretnej kategorii obiektów budowlanych jest skutkiem powstania obiektu danego rodzaju i parametrów oraz stanowi okoliczność stwierdzaną obiektywnie (...) – zob. A. Kosicki, Komentarz do art. 36 ustawy - Prawo budowlane, teza nr 10, publ. LEX. Mając na uwadze powyższą tezę, jak też art. 9 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), stanowiący m.in. że organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, zasadnym jest umieszczenie informacji o kategorii budynku w decyzji o rozbudowie czy tez nadbudowie.

Paweł Fiktus, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 9.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów