Pytanie
Spółka z o.o. A zamierza przekształcić się w spółkę komandytowo-akcyjną. Udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są: B spółka akcyjna, C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, D osoba fizyczna.
W wyniku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną B i D staną się akcjonariuszami, a C zostanie komplementariuszem i akcjonariuszem. Uchwała o przekształceniu zostanie podjęta dnia 10 sierpnia, sąd wpisze do rejestru spółkę komandytowo-akcyjną i wykreśli spółkę z o.o. z dniem 16 sierpnia. Rokiem obrotowym spółki z o.o. A jest rok kalendarzowy. Spółka z o.o. A zatrudnia pracowników, którzy po przekształceniu nadal będą pracować w przekształconej spółce (komandytowo-akcyjnej).
Czy w związku z przekształceniem spółka z o.o. ma obowiązek wystawienia i przekazania pracownikom deklaracji PIT o osiągniętym przez nich dochodzie i odprowadzonych zaliczkach w okresie 1 stycznia - 15 sierpnia 2012 r., czy też wystarczające i zgodne z przepisami jest przekazanie pracownikom PIT za cały rok przez spółkę przekształconą (komandytowo-akcyjną)?