Pytanie
W naszej spółce jest praktyka aby przekazywać zużyte palety drewniane pracownikom. Pracownik jednorazowo otrzymuje ok. 1 tony palet. Zainteresowanie poborem drewna odpadowego jest duże, więc losujemy wśród zainteresowanych pracowników odbiorcę, stąd trudno jest określić ile razy w roku jeden pracownik mógłby otrzymać możliwość poboru nieodpłatnie drewna.
Nasza Spółka od strony płacowej ozusowuje i opodatkuje pracownikowi to nieodpłatne świadczenie, przepuszczając je przez listę płac. Podstawa opodatkowania to 5 zł/tona (cena rynkowa odpadowego drewna).
Czy takie nieodpłatne wydanie powinno podlegać opodatkowaniu VAT?
Chcielibyśmy tego uniknąć i potraktować to jako przekazanie prezentów o małej wartości (będziemy posiadać imienną ewidencję osób obdarowanych wraz z wartością przekazanego drewna)?
Czy możemy zastosować wyjątek z art. 7 ust. 3 u.p.t.u.?