Pytanie
Kto może wnioskować o wystawienie dokumentów DPO i DPR na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o.?
Na mocy art. 23 ust. 4 u.g.o.o.o.dokumenty DPO i DPR są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku opakowań.
Czy przedsiębiorca wytwarzający odpady opakowaniowe, ale niewprowadzający produktów w opakowaniach na rynek może wystąpić do prowadzącego recykling o wydanie dokumentów DPR i DPO?