Czy jako przedsiębiorca wprowadzający gazy i pyły do powietrza, zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.) - dalej u.s.z.e.g., pierwszy raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2010 r. muszę złożyć do końca lutego 2011 r.?
Zgodnie z art. 7 ust. 7 u.s.z.e.g., minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza raportu oraz sposób jego wprowadzania do Krajowej bazy, kierując się potrzebą zapewnienia sprawnego funkcjonowania Krajowej bazy oraz jednolitości i kompletności danych zawartych w tej bazie.

Gdyby u.s.z.e.g. nie uległa w najbliższym czasie zmianie, to faktycznie, zgodnie z art. 59 u.s.z.e.g., pierwszy raport, o którym mowa w art. 7 ust. 1 u.s.z.e.g., podmiot korzystający ze środowiska sporządza za rok 2010 i wprowadza do Krajowej bazy w terminie do końca lutego 2011 r.
Według mojej wiedzy, kolejna zmiana u.s.z.e.g. po raz kolejny przesunie terminy przedłożenia pierwszego raportu co najmniej o rok.

Marek Gall