Pytanie
Czy na podstawie art. 43 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. przedsiębiorca, który sprzedaje środki ochrony roślin, jest zobowiązany do przyjmowania od klientów wyłącznie opakowań po produktach zakupionych w jego sklepie?
Czy sprzedawca może wymagać od klienta chcącego zwrócić opakowanie po środku ochrony roślin dowód zakupu, potwierdzającego dokonanie zakupu środka w placówce danego sprzedawcy?