Pytanie
Zamawiający w wykonaniu czynności wskazanych przez KIO w wyroku, unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zgodnie z ww. wyrokiem wezwał do uzupełnienia dokumentów/oświadczeń wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zwrócił pozostałym uczestnikom postępowania wadium. Wykonawca - Odwołujący uzupełnił w określonym przez Zamawiającego terminie wymagane dokumenty i dzień przed upływem terminu związania ofertą wpłacił przelewem wadium na konto Zamawiającego. W tej konkretnej sytuacji Wykonawca ten nie miał obowiązku po raz drugi zabezpieczenia oferty wadium ale to zrobił, nie oświadczając w formie pisemnej na jaki okres zabezpiecza ofertę wadium, oraz nie oświadczył w formie pisemnej, iż przedłuża termin związania ofertą.
Czy Zamawiający ma prawo wykluczyć Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 p.z.p.?
Czy też Zamawiający powinien uznać, iż już sama czynność wpłaty wadium świadczy, iż Wykonawca wyraża aprobatę uczestnictwa w postępowaniu?