Odpowiedź:
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna zostać w tym przypadku wydana.

Uzasadnienie:
Przypadki, w których wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane przed zmianą decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) – dalej u.o.o.ś., wymienione są w art. 72 ust. 2 i 2a u.o.o.ś. Zmiana zezwolenia na zbieranie odpadów nie należy do tych wyjątków.
 
Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 24.08.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów