Pytanie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) po stronie gminy powstały obowiązki nakładające na nią nowe zadania w postaci przyznawania dodatku energetycznego. Ustawodawca wskazał, że ww. dodatek przyznawany będzie od 1 stycznia 2014 r. na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Prawo do dodatku energetycznego ustala się w formie decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Czy przed wydaniem decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego należy pobrać od wnioskodawcy opłatę skarbową w kwocie 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej?
Czy gmina musi wystawić dla wnioskodawcy PIT 8C?