Odpowiedź:
Projekt budowlany przedmiotowego zamierzenia najprawdopodobniej będzie wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Należy jednak podkreślić, że uzgodnienie to uzależnione jest przede wszystkim od dokładnej analizy stanu faktycznego danej sprawy i odniesienia jej do wskazanych poniżej przepisów.

Uzasadnienie:
Projekty budowlane, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały wymienione w § 4 ust. 1rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej – dalej r.u.p.p.o.ż.

Zgodnie z tym przepisem uzgodnienia wymagają, w szczególności, projekty budowlane: budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V (pkt 1), budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV (pkt 2), budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza (pkt 3), obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego (pkt 7).

Co ważne, uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest również wymagane w przypadku przebudowy jakiegokolwiek obiektu budowlanego, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego (§ 4 ust. 2 r.u.p.p.o.ż.).

Ponadto, zgodnie z § 2 r.u.p.p.o.ż., projekt budowlany obiektu budowlanego, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Regulacja § 2 r.u.p.p.o.ż. odsyła zatem bezpośrednio do art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. Zgodnie z tym przepisem, inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Ustawodawca wyraźnie wskazał, że przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony, między innymi, do kategorii IX – budynki kultury, nauki i oświaty (jak biblioteki, czy budynki szkolne – art. 55 pkt 1 pr. bud.; pomimo użycia przez ustawodawcę zwrotu "wzniesienie", przyjmuje się, że pojęcie to należy rozumieć szerzej – przepis dotyczy zatem także robót budowlanych, które nie prowadzą do wzniesienia obiektu budowlanego, takich jak rozbudowa, nadbudowa, przebudowa).

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami