Czy przebudowa budynku połączona ze zmianą sposobu użytkowania, która w sposób znaczący zmienia warunki ochrony ppoż., może być zakwalifikowana jako wzniesienie budynku o nowej funkcji?

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Czy przebudowa budynku połączona ze zmianą sposobu użytkowania, która w sposób znaczący zmienia warunki ochrony ppoż., może być zakwalifikowana jako wzniesienie budynku o nowej funkcji?

Odpowiedź:

Przebudowa budynku połączona ze zmianą sposobu użytkowania, która w sposób znaczący zmienia warunki ochrony ppoż. nie może zostać zakwalifikowana jako wzniesienie nowego obiektu budowlanego, jeśli roboty budowlane nie spełniają ustawowych przesłanek do zakwalifikowania ich do kategorii budowy. 

Uzasadnienie:

Zarówno pojęcie budowy, jak i przebudowy zostały zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – dalej pr. bud. Zgodnie z art. 3 pkt 6 pr. bud. przez budowę należy rozumieć „wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego”. Zaś zgodnie z art. 3 pkt 7a pr. bud. przez przebudowę należy rozumieć „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji”. Również pojęcie zmiany sposobu użytkowania zostało zdefiniowane w art. 71 ust. 1 pkt 2 pr. bud. – przez zmianę należy rozumieć w szczególności „podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z zasadami interpretowania przepisów, jeżeli w ustawie definiowano dane pojęcie, to na gruncie stosowania tej ustawy należy rozumieć je w sposób zgodny z tą definicją. Jeśli więc roboty budowlane opisane w pytaniu spełniają kryteria do zakwalifikowania ich do przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania, to nie ma podstaw do kwalifikowania ich jako budowy, rozumianej jako wzniesienie nowego obiektu budowlanego. Tym bardziej, że zgodnie z art. 71 ust. 6 pkt 1 pr. bud. „jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę”. Ustawodawca przewidział więc sytuację, w której wraz ze zmianą sposobu użytkowania wykonywane będą roboty budowlane, wymagające pozwolenia na budowę, lecz nie mieszczące się w definicji budowy i nie zakwalifikował ich jako budowa nowego obiektu budowlanego.

Maciej Jastrzębski, autor współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 24 września 2014 r.

Data publikacji: 28 września 2014 r.