Czy projekt rysunku studium może być sporządzony na cyfrowych mapach ewidencji gruntów i budynków (mapa wektorowa) pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
Obowiązujące przepisy prawa nie określają technicznych wymogów co do rodzajów map, jakie powinny być wykorzystywane przy uchwalaniu poszczególnych aktów planistycznych. W praktyce stosuje się więc różne rozwiązania. W wielu gminach projekty rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się na mapach cyfrowych i nie jest to kwestionowane.
Zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233 z późn. zm.) - dalej r.k.z.p.g., projekt rysunku studium sporządza się na kopii mapy topograficznej, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lub na kopii wojskowej mapy topograficznej w skali od 1:5000 do 1:25000. Powyższe rozporządzenie w § 5 ust. 2 dodaje, że przy sporządzaniu materiałów planistycznych na potrzeby projektu studium można stosować mapy zasadnicze, katastralne, fotomapy lub ortofotomapy oraz zdjęcia lotnicze i satelitarne. Powyższy przepis jest właściwie jedynym, który odnosi się do technicznych wymogów rysunku studium. Brak jest bardziej szczegółowej regulacji, przepisy prawa w szczególności nie określają, jakiego rodzaju mapy należy używać przy sporządzaniu projektu rysunku studium, czy też na jakim rodzaju nośnika informacji rysunek ten powinien być zapisany. Wobec braku wymogów prawnych, gminy mają dość dużą swobodę w tym zakresie. W praktyce projekty rysunku studium sporządzane są na mapach cyfrowych, jak również zapisywane są w formacie jpg lub pdf (rysunek w formie obrazka). Każde z tych rozwiązań technicznych jest dopuszczalne, o ile gmina nie wskaże wykonawcy rysunku ściśle określonych wytycznych, jakim powinien odpowiadać projekt rysunku studium.

Anna Kamińska