Pytanie
Czy projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych składany przy wniosku o ustalenie linii brzegowej powinien zawierać numerację działek nowo powstałych z podziału działek dotychczasowych oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki?
Wnioskodawca złożył wniosek o ustalenie linii brzegowej wraz z projektem rozgraniczenia, który nie zawiera jednak numeracji działek nowo powstających ani nie dołączył wykazu zmian danych ewidencyjnych.
Na jakiej podstawie prawnej organ może wezwać do uzupełnienia wniosku o ww. informacje, skoro nie ma o nich mowa z ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod.?