Czy prawo przewiduje usuwanie odpadów innych niż azbest?
Chodzi o odpady niebezpieczne. Azbest musi zostać usunięty do 2032 r. Jeżeli tak. to jakie przepisy regulują usuwanie innych odpadów niebezpiecznych
Oprócz azbestu, który należy usunąć do 2032 r. przepisy nakładają obowiązek usunięcia PCB do 31 grudnia 2010 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów w terminie nie później niż do 31 grudnia 2010 r.
Metodę postępowania określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860). Polega ona na dekontaminacji lub unieszkodliwieniu urządzeń zawierających polichlorowane bifenyle. Dekontaminacja uznawana jest za skuteczną, jeśli w wyniku pomiarów zawartości PCB po 90 dniach od napełnienia ich cieczą, niezawierającą PCB, nie stwierdza się obecności tej substancji w ilościach powyżej 0,005% (wagowo).
Obowiązek ten wynika z Dyrektywy Rady 96/59/EC z dnia 16 września 1996 r. w sprawie usuwania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (OJ L 243 24.09.96 p.31). Reguluje ona zagadnienia zarówno dotyczące urządzeń zawierających PCB, jak i powstających z nich odpadów zawierających PCB. W związku z tym odpowiednie zapisy dotyczące postępowania z PCB znalazły się w ustawie - Prawo ochrony środowiska (w zakresie dotyczącym postępowania z substancjami) i w nowej ustawie o odpadach (w zakresie dotyczącym postępowania z odpadami). Ponadto pewne regulacje w zakresie ochrony wód przed PCB zawiera ustawa - Prawo wodne, a przepisy przejściowe - ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Pojęcie "PCB" zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 3 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)- dalej u.o., jak również w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)- dalej p.o.ś. w następujący sposób: PCB są to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie - zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie w sprawie PCB. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019)- dalej pr. wodn. w art. 41 pr. wodn. stosuje pojęcie wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB).
W tytule III "Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom" w dziale II "Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty" w rozdziale 2 pt.: "Substancje" ustawy - Prawo ochrony środowiska wprowadzono zakaz wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystania, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, do których zaliczono PCB (art. 160 p.o.ś.).
Wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji (art. 162 ust. 1 p.o.ś.). Wykorzystujący te substancje jest obowiązany do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania (art. 162 ust. 2 p.o.ś.), a ponadto do przedkładania marszałkowi informacji o ich rodzaju, ilości i miejscach ich występowania (art. 162 ust. 3 p.o.ś.). Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają powyższe informacje w formie uproszczonej wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Osoby te są zwolnione z obowiązku dokumentowania, określonego w art. 162 ust. 2 p.o.ś.
Ponadto rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141) wskazuje rodzaje substancji niebezpiecznych, które powinny być eliminowanie. Nie wskazano dla nich jednak dat, do których można wprowadzać je do obrotu. Natomiast z przepisów art. 160-165 p.o.ś. wynikają procedury postępowania z tymi odpadami oraz dokumentowanie rodzaju, ilości i miejsc występowania oraz sposobu ich eliminowania wynikającego z art. 162 ust. 2 p.o.ś.