Załączone pełnomocnictwo o treści" My niżej podpisani państwo Y zam.....Pesel, udzielamy panu X leg się DO nr...., zam.....pełnomocnictwa do reprezentowania nas we wszystkich czynnościach, jakie okażą się konieczne przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również przed osobami fizycznymi i przedsiębiorstwami związanymi z własnością działek nr ....oraz nieruchomości zabudowanej nr....położonej w miejscowości...Pełnomocnictwo upoważnia umocowanego do dokonywania w naszym imieniu czynności faktycznych i prawnych".

Pytanie:
Czy załączony skan (kopia) pełnomocnictwa, o powyższej treści, nieopłacony w tej konkretnej sprawie upoważnia Pana X do składania informacji do celów podatku od nieruchomości w imieniu Państwa Y oraz odbierania decyzji podatkowych? Jeśli "nie" jaką czynność powinien podjąć organ podatkowy w tej sprawie?

 

Odpowiedź:
W moje ocenie opisany dokument nie spełnia wymogów zarówno co do treści, jak i co do formy. Należy wezwać wnoszącego do uzupełnienia braku formalnego (złożenia prawidłowego pełnomocnictwa). W braku złożenia takiego pełnomocnictwa należy wezwać bezpośrednio podatników do złożenia informacji na podatek od nieruchomości.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 80a § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.
Pełnomocnictwo do składania deklaracji jest więc szczególnym pełnomocnictwem, a więc umocowanie do tego powinno wprost wynikać z jego treści.
Należy przy tym wskazać, że na mocy art. 3 pkt 5 o.p. ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.
Zatem informacje dla celów podatku od nieruchomości również są deklaracjami w rozumieniu powyższego przepisu.
Na gruncie formalnym, jak stanowi art. 137 § 1 i 3 o.p. pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
Tak więc skan dokumentu nie jest prawidłowym dokumentem. Musi być złożony oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa. Należy również zwrócić wnoszącemu uwagę odnośnie obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.
Jak stanowi art. 169 § 1 o.p. jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
Brak prawidłowej reakcji wnoszącego powinien skutkować wezwaniem bezpośrednio do podatników o złożenie informacji (w ramach czynności podejmowanych z urzędu przez organ).

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 I 2015 r.]