Pytanie
Księgowa była zatrudniona w spółce od 1 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2012 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony. W lipcu 2011 r. podpisała rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron i jednocześnie podpisała umowę o pracę na czas nieokreślony z biurem rachunkowym, któremu spółka powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obecnie spółka wypowiedziała umowę dla biura i tym samym zatrudniające biuro wypowiedziało pracownicy umowę o pracę z tytułu redukcji etatu z przyczyny ekonomicznej.
W biurze pracownica była zatrudniona od 1 sierpnia 2011 r. do 31 kwietnia 2012 r.
Czy pracownicy przysługuje odprawa pieniężna?