Pytanie
Zgodnie z art. 70b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy. W świadectwie pracy ucznia jako ustanie stosunku pracy podano rozwiązanie umowy z powodu reorganizacji zakładu pracy, uniemożliwiającej dalsze kształcenie.
Czy w takim przypadku pracodawcy należy się dofinansowanie?
Jeśli tak to w jakiej kwocie należy wypłacić dofinansowanie pracodawcom: kształcenie ucznia u ww. pracodawcy odbywało się od 11 września 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r., a u drugiego pracodawcy od 1 września 2012 r. do 10 września 2013 r. (umowa), a uczeń zdał egzamin czeladniczy w dniu 4 września 2013 r. Zgodnie z ww. ustawą okres kształcenia tego ucznia wynosi 36 miesięcy.