Pytanie
Czy pracodawca powinien wyrejestrować z ubezpieczenia i ponownie zgłosić z kodem 01 10 2X pracownika, który otrzymał z KRUS decyzję o przyznaniu prawa do renty rodzinnej z KRUS po zmarłym współmałżonku-rolniku?
Czy należy takiego zgłoszenia dokonać z datą bieżąca, czy skorygować wcześniejsze okresy od momentu przyznania prawa do renty rodzinnej, wskazanego w decyzji?
Czy zakład pracy, zatrudniający osobę pobierającą rentę rodzinną z KRUS po zmarłym współmałżonku-rolniku, ma obowiązek sporządzić informację o przychodach ww. rencisty za ubiegły rok i przekazać pracownikowi oraz organowi rentowemu?
Jeżeli tak, to należy tę informację przekazać do KRUS, czy też ZUS?
Czy w treści powyższej informacji należy uwzględnić otrzymane świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?