Pytanie
Czy zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 5. stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami pracodawca jest nadal zobowiązany opłacać i kierować na badania psychologiczne pracowników zatrudnionych na stanowisku, na którym badania takie są wymagane (motorniczy tramwaju, kierowca samochodu pow. 3,5 ton)?
Do dnia wejścia w życie tej ustawy badania psychologiczne motorniczych regulowała ustawa Prawo o ruchu drogowym, a kierowców ustawa o transporcie drogowym, które nakładały na pracodawcę taki obowiązek. W przepisie artykułu 83 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami mowa, iż badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań o których mowa w art. 229 kodeksu pracy, a więc badaniach lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych koniecznych do pracy na danym stanowisku, natomiast badanie psychologiczne konieczne jest dla otrzymania orzeczenia psychologicznego niezbędnego do przedłużenia ważności prawa jazdy.
Czy w tej sytuacji pracodawca może żądać od pracownika samodzielnego ponoszenia kosztów oraz pilnowania terminów badań psychologicznych, wymagając jedynie ważnego pozwolenia na kierowanie tramwajem (prawa jazdy kat. C i więcej)?