Pytanie
W grudniu 2010 r. wypłacono pracownikowi zasiłek chorobowy, przy wyliczaniu którego zostały uwzględnione premie uznaniowe. ZUS wydał decyzję, z której wynika, iż premie nie powinny być brane przy uwzględnianiu podstawy wynagrodzenia służącej do wyliczenia zasiłku chorobowego. Na podstawie wydanej decyzji zostały skorygowane deklaracje ZUS, bowiem pierwotnie podstawa do naliczenia zasiłku wynosiła 10.000 zł, a po korekcie 2000 zł. Dokonano korekty PIT-11 i PIT-4, skorygowano również listę płac. Pracownikowi zostało wypłacone świadczenie w wyżej wysokości. Nie dokonał on zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego.
Czy w takiej sytuacji należy skorygować w PKPiR kwotę wynikającą z listy płac (pierwotnie było to 10.000 zł, a po korekcie 2000 zł?