Odpowiedź:
Zgodnie z brzmieniem art. 182 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., pozwolenia wodnoprawne na pobór wód nie są wymagane w przypadku obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego.

Uzasadnienie:
Jak czytamy w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 lipca 2011 r., KIO 1398/11: "Pozwolenie zintegrowane, w intencji ustawodawcy zastępować ma tzw. pozwolenia sektorowe na korzystanie ze środowiska, taki charakter pozwolenia zintegrowanego wynika jednoznacznie z treści art. 182 p.o.ś."
Skoro więc pozwolenie zintegrowane określa warunki poboru wód (pobór wód wyłącznie na potrzeby instalacji), zgodnie z art. 202 ust. 1 i ust. 6 p.o.ś. - nie jest wymagane oddzielne pozwolenie w tym zakresie. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami