Czy pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji przechodzi na nabywcę zakładu?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

Podmiot X - drukarnia posiada pozwolenie wodnoprawne (ważne do 2016 r.) na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji. Wydzierżawił teraz zakład innemu podmiotowi - podmiotowi Y, który również będzie w zakładzie prowadził drukarnię. Co powinien zrobić podmiot X? Czy zrzec się praw i obowiązków? Czy pozwolenie na ścieki przemysłowe przechodzi automatycznie na podmiot Y? Wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji nie można chyba podciągnąć pod przeniesienie praw i obowiązków do instalacji.

Odpowiedź:

Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. znajdą odpowiednie zastosowanie również w sytuacji przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Podmiot X powinien zrzec się uprawnień do korzystania z pozwolenia wodnoprawnego. Samo wydzierżawienie zakładu nie ma związku z wygaszeniem pozwolenia.

Uzasadnienie:

Jeżeli już doszło do przejęcia zakładu, a dzierżawca nie wystąpił o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na niego w trybie art. 190 p.o.ś., to obecnie musi on wystąpić o wydanie mu nowego pozwolenia.

Stosownie do art. 135 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Gdyby jednak dzierżawca dopełnił obowiązku i wystąpił o przeniesienie na niego praw i obowiązku wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji, to podmiot X nie musiałby zrzec się prawa do korzystania z pozwolenia wodnoprawnego. Z art. 193 ust. 5 p.o.ś wynika bowiem, że pozwolenie nie wygasa, jeżeli nastąpiło przeniesienie praw i obowiązków, o którym mowa w art. 190 p.o.ś.

Janusz Jerzy, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 10 czerwca 2014 r.

Data publikacji: 13 czerwca 2014 r.