Czy pozwolenie na odzysk odpadów, polegający na spalaniu trocin w kotle, może zostać wydane na 20 lat (strona wnioskuje o wydanie decyzji na 20 lat)? Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - dalej u.o. - nie określa czasu na jaki może zostać wydana decyzja; 10 lat jest tylko wskazane przy zbieraniu odpadów.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 u.o., zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów jest wydawane, w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W świetle powyższego należy zatem stwierdzić, że wydanie zezwolenia na odzysk na okres 20 lat jest niezgodne z zapisami ustawy.
Rzeczywiście, również zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów jest wydawane w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, jednak możliwość taka wynika z art. 28 ust. 6 u.o.

Anna NIeć