Odpowiedź:
W przypadku zezwoleń uwarunkowanych dokonaniem nasadzeń zastępczych wydanych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów u.o.p. obowiązujących od dnia 2017 r. warunek ten jest obowiązujący, chyba że dziś usunięcie drzewa nie wymaga zezwolenia w związku z wyłączeniem u.o.p. w przypadkach wskazanych w art. 83f ust. 1 u.o.p., np. art. 83f ust. 1 pkt pkt 3 lub 3a u.o.p. Jeśli zaś w zezwoleniu z 2016 r. naliczono opłatę i odroczono jej uiszczenie na okres 3 lat ze względu na nałożenie warunku dokonania nasadzeń zastępczych, o czym mowa w art. 84 ust. 3 u.o.p., zaś nasadzenia te miały być dokonane w 2017 r., to wnioskodawca ma obowiązek poinformowania organu o ich dokonaniu w terminie wskazanym w decyzji. Po upływie 3 lat od dnia dokonania nasadzeń organ powinien wszcząć postępowanie w sprawie umorzenia opłaty lub jej naliczenia, z tym że będzie on zobowiązany do stosowania stawek opłat maksymalnych (art. 84 ust. 4 i 5 u.o.p.) lub stawek, jakie ustali rada gminy, podejmując w tej sprawie uchwałę na podstawie art. 85 ust. 4a u.o.p.

Uzasadnienie:
Jeśli okaże się, że wnioskodawca nie dokonał nasadzeń, to w przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu organ i odroczenia obowiązku uiszczenia tej opłaty na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, organ nie musi czekać do upływu tego okresu i może naliczyć opłatę, którą przelicza się w sposób proporcjonalny do liczby drzew lub powierzchni krzewów, które nie zostały nasadzone zgodnie z zezwoleniem, zgodnie z art. 84 ust. 7 u.o.p.

Inaczej dzieje się w przypadku, gdy drzewa są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty (art. 86 ust. 1 u.o.p.). W takim przypadku organ powinien nałożyć ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Przepisy art. 83c ust. 4 oraz art. 83d ust. 2 i 4 u.o.p. stosuje się odpowiednio, zgodnie z art. 86 ust. 2 u.o.p. Gdyby wnioskodawca nadal uchylał się od wykonania nałożonego obowiązku, to organ powinien wszcząć postępowanie egzekucyjne na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 599) – dalej u.p.e.a., tj. albo powinien nałożyć na wnioskodawcę grzywnę w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, albo powinien wydać postanowienie o wykonaniu zastępczym. Wcześniej powinien wezwać wnioskodawcę do dokonania nasadzeń pod rygorem zastosowania przepisów u.p.e.a.

Natomiast w przypadku wydania decyzji uwarunkowanej dokonaniem nasadzeń zastępczych, gdy z wnioskiem występowała np. osoba fizyczna - właściciel gruntu - decyzję należy wygasić w trybie art. 162 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23), bowiem skoro zezwolenie nie jest wymagane, to i nie wymagane są nasadzenia.

Piotr Ćwiek, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 26.01.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów