Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do ziemi z rekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne. Czy wody spływające z powierzchni składowiska przykrytego uszczelnioną geomembraną poprzez drenaż do rowu opaskowego i dalej do studni chłonnej, są wodami opadowymi zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod., czy należałoby tutaj rozpatrywać sprawę jako odwodnienie obiektu? Czy powierzchnia geomembrany to powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni?
Wody spływające wyłącznie z powierzchni składowiska przykrytego uszczelnioną geomembraną poprzez drenaż do rowu opaskowego i dalej do studni chłonnej są wodami opadowymi (umownie czystymi).
Natomiast wody opadowe przedostające się do środka składowiska, to odcieki - specyficzny typ ścieków. Odcieki nie powinny trafiać do rowu opaskowego i studni chłonnej, gdyż zadaniem rowu i studni jest odprowadzenie wód opadowych, a nie odciekowych.
Geomembrana pokrywająca składowisko odpadów nie powinna być traktowana jako powierzchnia zanieczyszczona o trwałej nawierzchni.
Uszczelnienie powierzchni składowiska ma na celu m.in. niedopuszczenie do infiltracji wód opadowych w głąb składowiska i odprowadzanie w maksymalnym stopniu. Jakość wód opadowych odprowadzanych powierzchniowo z zrekultywowanej powierzchni składowiska, która po zaprojektowanej rekultywacji stanie się np. terenem zielonym niczym nie będzie się różnić od jakości wód opadowych z terenów innych (np. rolnych) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - § 19 pkt 2, które jako wody czyste nie są normowane i nie wymagają oczyszczania, gdyż nie mają kontaktu z odpadami. Dotyczy to tak wód drenażowych odprowadzanych z czaszy składowiska, jak i ze skarp składowiska. Także woda odprowadzana systemem drenażu nie będzie miała kontaktu z odpadami.
Analiza części ust. 2 art. 39 pr. wod. dotyczącego odprowadzania wód opadowych wskazuje, że mamy tutaj do czynienia z wodami umownie czystymi. Analiza definicji ścieków zawarta w art. 9 ust. 1 pkt 14 pr. wod. nie ma w tym przypadku zastosowania ponieważ wody te nie mają w żadnym miejscu kontaktu z odpadami, zatem nie występują tutaj przypadki opisane w tym przepisie, gdyż wskutek przykrycia odpadów warstwami izolacyjnymi (włącznie z warstwą gruntu pokrytego humusem) zapewniona jest całkowita izolacja opadowo – roztopowych od odpadów, które mogłyby być źródłem ich zanieczyszczenia. Stąd ze skarp i czaszy odprowadzane są wody czyste. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system odprowadzania wód opadowych zapewnia, że nie zostaną zanieczyszczone wody podziemne (po wprowadzeniu niezanieczyszczonych wód opadowych do ziemi).

Janusz Jerzy