W mojej ocenie można ze środków z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska zakupić sprzęt komputerowy, drukarki skanery itp. urządzenia, które będą wykorzystywane przy realizacja zadania, o którym mowa w art. 400a ust. 1 pkt 16 p.o.ś.

Przepis art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), wymienia (uznane za własne, dochody powiatu) m.in. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów. W art. 403 ust. 5 p.o.ś. rada powiatu (także rada gminy) została upoważniona do wydania uchwały, w której zostaną określone zasady udzielania dotacji. W akcie tym powinny się znaleźć przepisy dotyczące w szczególności kryteriów wyboru finansowanej lub dofinansowywanej inwestycji, trybu postępowania w sprawie udzielenia pomocy i sposób jej rozliczania (tak w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2010 r., 14/15/10, OWSS 2010/3/124). Szczegółowe zasady, tryb postępowania oraz zasady rozliczania dotacji z budżetu powiatu na cele związane z ochroną środowiska oraz kontroli wydatkowania środków i wykonania zadania, a więc regulamin rozdysponowania środków pomiędzy beneficjentów i kontrolowania wykorzystania środków, powinny być dołączane do uchwały rady powiatu w charakterze załącznika do tej uchwały.
Należy mieć na względzie, że jakkolwiek podstawą udzielenia dofinansowania zadania jest p.o.ś., to finansowanie tego zadania musi być zgodne z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), ta zaś wyraźnie mówi o zadaniach inwestycyjnych. Zakup komputerów można uznać za wydatek inwestycyjny.
We wniosku o dofinansowanie należy szczegółowo opisać przeznaczenie sprzętu komputerowego w sposób, który usunie ewentualne wątpliwości dotyczące jego wykorzystywania.

Janusz Jerzy