Pytanie
Szpital wystąpił do tut. OPS z pismem o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Pismo zostało sporządzone miesiąc po śmierci klienta. Wywiad sporządzony w szpitalu z osobą nieprzytomną (nie w miejscu zamieszkania) nie odzwierciedla stanu faktycznego - klient do wywiadu wpisany sam bez dochodu, a stan faktyczny jest taki, że zamieszkiwał z matką, która posiadała dochód. Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. należałoby wydać decyzję o umorzeniu postępowania, gdyż brak strony (osoba zmarła).
Ale skoro nie ma strony, to komu wydać decyzję o umorzeniu?
Co z tą sprawą zrobić?
Myślimy o zwróceniu dokumentacji do szpitala.