Pytanie:
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadane na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które pozwalają kierować robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu, powinna należeć jednocześnie do dwóch izb samorządu zawodowego, aby w pełni móc wykorzystać zakres tych uprawnień?

Odpowiedź:
Zasady przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego wynikają z art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - dalej u.s.z.a.i.
Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 u.s.z.a.i. określający krąg osób zobowiązanych do przynależności do izby architektów stanowi o specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud., natomiast pkt 2 o uprawnieniach w specjalności architektonicznej do projektowania lub w zakresie odpowiadającym zakresowi tej specjalności, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy – Prawo budowlane.

 

Tymczasem opisane w pytaniu uprawnienia budowlane są uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które upoważniają jednocześnie z mocy prawa do kierowania w odniesieniu do architektury obiektu. Nie są to więc uprawnienia w specjalności architektonicznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 pr. bud. oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 u.s.z.a.i.
Jak wynika z powyższego, opisane w pytaniu uprawnienia nie spełniają żadnego z powyższych warunków, nie są bowiem uprawnieniami w specjalności architektonicznej, nie mogą też być uznane za uprawnienia odpowiadające zakresowi tej specjalności, ponieważ zostały wydane po dniu wejścia w życie pr. bud., a nie przed jak wymaga tego ustawodawca w tym przepisie.
W związku z powyższym, osoby posiadające tego rodzaju uprawnienia budowlane nie są objęte obowiązkiem członkostwa w izbie architektów. W celu wykonywania posiadanych uprawnień budowlanych zarówno w odniesieniu do architektury, jak i konstrukcji obiektu wystarczy posiadanie członkostwa w izbie inżynierów budownictwa.