Pytanie:
Czy ponawia się etap opiniowania lub uzgadniania projektu studium w przypadku negatywnej opinii lub nieuzgodnienia?
Czy sytuacja ponowienia czynności przy sporządzeniu studium jest analogiczna jak przy sporządzaniu projektu planu miejscowego, którą to konieczność potwierdza art. 19 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "Jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. 2. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objęta zmianą."?

Odpowiedź:
Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p. które odnoszą się bezpośrednio do procedury uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie zawierają odpowiednika art. 19 u.p.z.p.

Nie można jednak wykluczyć, że również w toku uchwalania studium zajdzie konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, wówczas wskazane jest – pomimo wyraźnego wskazania w przepisach – ponowienie wszystkich czynności, o których mowa w art. 11 u.p.z.p. w zakresie niezbędnym do dokonania zmian.

Będzie to więc dotyczyło także ponowienia opiniowania lub uzgodnienia projektu studium. Mamy tu bowiem do czynienia z luką w prawie, gdyż jest teoretycznie możliwa sytuacja, w której w toku uchwalania studium zmiana w projekcie studium zostanie dokonana, natomiast przepisy prawa nie mówią, jak w tej sytuacji należy postąpić. W takim przypadku, trzeba w drodze analogii zastosować rozwiązanie przewidziane w art. 19 u.p.z.p.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów