Pytanie
Na mocy art. 19 ust. 10 u.p.t.u., w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11. Pytanie dotyczy momentu wydania, zgodnie z art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów rozumie się rozporządzanie towarem jak właściciel.
Czy rozporządzanie towarem jak właściciel możliwe jest po dacie zawarcia umowy przyrzeczonej, czy też po dacie protokolarnego odbioru lokalu?
Czy pomimo braku zapłaty całości ceny w dacie odbioru lokalu, sprzedający musi naliczyć VAT należny od pozostałej części przypadającej do zapłaty w następnych okresach?
Interpretacja VAT w momencie podpisania aktu notarialnego: Interpretacja VAT w momencie wydania lokalu: