Z danych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wynika, że większość badanych przyznała, że zdobyte wykształcenie pomogło im w karierze zawodowej. Dobrą ocenę dostały także programy oraz wiedza zdobyta podczas studiów, które zdaniem większości pytanych dobrze ich przygotowały do wykonywanego zawodu i pomagają w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.  Wskazano też na szereg niedoskonałości w procesie nauczania. Prawie połowa ankietowanych (45%) stwierdza, że realizowany program nie zawiera wszystkich treści koniecznych do pracy w zawodzie. Obszary, w których zauważają największe braki to: znajomość rynku pracy, zagadnienia właściwe dla kadry kierowniczej, znajomość języków obcych oraz wiedza praktyczna.

Na zły dobór przedmiotów i ich treści realizowanych w trakcie studiów wskazało 3/4 badanych, zaś 85% z nich uważa, że było zbyt dużo treści ogólnych. Co czwarty badany deklaruje, że potrzebował większej swobody w wyborze przedmiotów, a wśród tych, którzy w ogóle mieli taką możliwość 70% twierdzi, że mogłoby być ich więcej dla poszerzenia wiedzy specjalistycznej. Badani sugerują zwiększenie nacisku na poszerzanie wiedzy praktycznej. Dla większości (72%) praktyczne doświadczenia zawodowe studenta powinno być istotnym elementem studiów technicznych. Pomimo dość niskich ocen związanych z programem nauczania, to 88% badanych wybrałoby ukończoną uczelnię jeszcze raz gdyby ponownie rozpoczynało studia. Z odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania o programy nauczania wynika, że na uczelniach jest nieodpowiedni wymiar zajęć (21%) i nieodpowiednia ich forma (21%), przekazywana jest przestarzała wiedza (20%).

Co piąty respondent (22%) uważa, że treść i dobór przedmiotów realizowanych w trakcie studiów był prawidłowy i wyczerpujący. Pozostali badani wskazują na pewne braki dotyczące tego obszaru – większość badanych (64%) uważa, że było zbyt dużo treści ogólnych. W grupie osób, którym nie odpowiadały treści i przedmioty realizowane w trakcie nauczania, 28% potrzebuje większej swobody wyboru. Jedynie, co dziesiąty badany (9%) uważa, że nie potrafiłby samodzielnie dokonać wyboru.

Niskie oceny aspektu związanego z praktykami zawodowymi przekładają się na opinie badanych o ważności doświadczenia zawodowego. Spośród wszystkich badanych 72% uważa, że jest to istotny element w toku nauczania na studiach technicznych. Niezbyt dobrze w rankingu wypadły uczelnie kształcące inżynierów. Respondenci wskazywali, że uczelnie w programie nauczania powinny kłaść większy nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej, chcą więcej praktyk w trakcie studiów oraz aby położony był większy nacisk na nauczanie zagadnień związanych z prawem budowlanym. Uczelnie słabo, a nawet bardzo słabo, wypadły także w kontekście nauki języków obcych i umiejętności potrzebnych kadrze kierowniczej. Jednak pomimo dość niskich ocen związanych z programem nauczania 88% badanych wybrałoby ukończoną uczelnię jeszcze raz, gdyby ponownie rozpoczynało studia, co wynika zapewne z sentymentu do czasów studenckich, czy też braku możliwości finansowych studiowania z dala od domu.