W związku ze skargą złożoną na zakład w zakresie uciążliwości środowiskowych, przeprowadzono interwencję w powyższej sprawie. Podmiot wnoszący skargę został poinformowany o wynikach kontroli. W ślad za wyżej wskazaną informacją podmiot wystąpił do organu z żądaniem udostępnienia protokołu z kontroli oraz wyników pomiarów wykonanych przez zakład, na który złożono skargę, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Czy można udostępnić przedmiotowy protokół oraz wyniki pomiarów i na podstawie jakich przepisów prawa?
Zakres informacji jakie organ ochrony środowiska ma obowiązek udostępnić wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie reguluje Dział II u.o.o.ś.
Informacje podlegające obowiązkowi udostępnienia wskazane są w art. 9 u.o.o.ś.
Można zauważyć, ze przepis ten nie wymienia wśród informacji do udostępnienia protokołów z kontroli ani sprawozdań z badań. Natomiast udostępnienie informacji o wynikach badań mieści się w dyspozycji art. 9 u.o.o.ś.
Z zasady, zgodnie z art. 12 ust. 1 u.o.o.ś., informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek o udostępnienie informacji, zwany w niniejszym dziale "wnioskiem".
Ponadto, zgodnie z art. 13 u.o.o.ś. od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Marek Gall