Pytanie
Czy podmiot posiadający pozwolenie na zbieranie i odzysk odpadów palnych w linii do wytwarzania paliw alternatywnych może przyjmować odpady takie jak: odpady poremontowe, tworzywa sztuczne, folia opakowaniowa, styropian, odzież, odpady wielkogabarytowe itp. od osób fizycznych oraz przedsiębiorców na terenie gminy, jeżeli nie został on wybrany w wyniku przetargu?
Gmina objęła system zbierania odpadów komunalnych zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Przedsiębiorca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, w związku z tym składa kwartalne sprawozdania z ilości odebranych odpadów komunalnych.
Czy osoba fizyczna bądź przedsiębiorca może przekazać wyżej wymienione odpady innemu przedsiębiorcy niż ten, który został wyłoniony w przetargu?