Pytanie
Zgodnie z art. 9n ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania do wójta/burmistrza/prezydenta miasta sprawozdania kwartalnego w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.
Czy firma wywiąże się z powyższego obowiązku, wysyłając sprawozdanie listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej z potwierdzeniem nadania dnia 30 kwietnia 2013 r., czy wyłącznie wtedy, gdy data wpływu sprawozdania do urzędu miasta będzie wcześniejsza lub równa 30 kwietnia 2013 r.?
Proszę o podanie podstawy prawnej.