Pytanie
Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na odzysk odpadów poza instalacją. Jako proces opisał bioremediację na geomembranie (nie na płycie betonowej).
Czy jest to możliwe?
Ponadto, na terenie wskazanym we wniosku inny podmiot prowadzi już odzysk R14 - poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych oraz posiada decyzję na rekultywację gruntów w kierunku leśnym - po "zapełnieniu" (podmiot ma tytuł prawny do tego terenu - umowa dzierżawy, taka sama jak podmiot chcący prowadzić bioremediację). Dla tego terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Czy podmiot chcący prowadzić bioremediację, przed wystąpieniem o zezwolenie na odzysk, powinien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?
Czy organ wydający zezwolenie na odzysk może żądać takiej decyzji od podmiotu?