Pytanie
Proszę o informację, czy podatnik, który nie uregulował zobowiązania w terminie 150 dni od dnia wskazanego na fakturze, ale wystąpił zaraz po otrzymaniu faktury do swojego wierzyciela na piśmie z prośbą o rozłożenie płatności na raty i otrzymał (także na piśmie) zgodę na spłatę zobowiązania w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jest zwolniony z obowiązku korekty podatku VAT wynikającego z zapisów dotyczących ulgi na złe długi?
Zgodę na rozłożenie płatności podatki (dłużnik) otrzymał w ciągu 30 dni od terminu płatności na fakturze. Nie zawarto jednak odrębnego porozumienia potwierdzającego fakt rozłożenia spłaty na raty.
Czy forma odrębnych pism podpisanych przez przedstawicieli stron transakcji, potwierdzająca zgodną wolę zmiany terminu zapłaty, jest wystarczająca?