Pytanie
Czy po 1 lipca 2013 r., tj. po wejściu w życie zmian do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g., istniejące punkty zbierania odpadów, prowadzące działalność na podstawie ważnych zezwoleń na zbieranie odpadów, wydanych w oparciu oustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) - dalej u.o., mogą jak dotychczas, przyjmować odpady od osób fizycznych np. ZSEiE o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, metale i inne odpady wytwarzane i zbierane selektywnie w gospodarstwach domowych?