Pytanie
Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., płatnik ustalając ponownie podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za okres choroby wypłacanego przez pracodawcę, ma obowiązek dokonać wyrównania i wypłacić je pracownikowi wraz z odsetkami? W jakiej wysokości należy naliczyć odsetki w przypadku wypłaty wyrównania zasiłku chorobowego i wyrównania wynagrodzenia za okres choroby (do 33 dni w roku)?
Czy do podstawy wymiaru zasiłków chorobowych oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, należy wliczać nagrody uznaniowe, celowe i motywacyjne, jeżeli są one wliczane do podstawy obliczania składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego za okres poprzedzający czas pobierania zasiłku chorobowego (nagrody mogą być wypłacane także za okres pobierania zasiłku chorobowego)?
Nagrody, uznaniowe i celowe są przyznawane za okresy półroczne, kwartalne. Nagrody motywacyjne w różnych okresach z uwagi na szczególne zaangażowanie w pracę lub wykonywanie dodatkowych czynności. Wysokość nagród jest zawsze zróżnicowana i uzależniona od oceny pracy i zakresu obowiązków pracownika w danym okresie. Fakt przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim nie ma bezpośredniego wpływu na przyznanie i wysokość nagrody.