Pytanie
Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę budynku handlowo-usługowego (sklep spożywczy, bar, biura). Złożył wniosek o pozwolenie na użytkowanie ww. budynku i do wniosku załączył rysunek ze zmianami w pomieszczeniach 18-28, gdzie miał mieścić się ba. Natomiast inwestor przedłożył rysunki zamienne, według których w pomieszczeniach od 18 do 28 zamiast części baru będzie magazyn (zaplecze sklepu). Inwestor zrezygnował z wykonania instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w tej części, ponieważ do magazynu potrzebna jest tylko instalacja elektryczna.
Czy PINB powinien wydać pozwolenie na użytkowanie przedmiotowego obiektu czy odmówić pozwolenia na użytkowanie z uwagi na to, że nastąpiła zmiana zamierzonego sposobu użytkowania i niewykonano wszystkich instalacji?