Pytanie
Jestem podatnikiem CIT opłacającym w 2013 r. zaliczki uproszczone.
Czy ostatnią zaliczkę za grudzień 2013 r. również wpłacam w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w 2012 r. w CIT-8 złożonym w 2013 r.?
Nadmieniam, że nie zdążę złożyć do 20 stycznia 2014 r. zeznania CIT-8 za 2013 rok i przelać podatku wynikającego z tego zeznania. Wg uzyskanej przez nas opinii ostatnia zaliczka za grudzień 2013 r. również powinna być wpłacona w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w deklaracji CIT-8 za 2012 r. (art. 25 ust. 6 ustawy CIT), chyba że zgodnie z "wyjątkiem, podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do wpłaty tej zaliczki złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.p.".