Pytanie
Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad osobą ubezwłasnowolnioną?
Osoba uczy się w zespole placówek szkolno-wychowawczo-rewalidacyjnych, klasa III, przysposabiająca do pracy ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Rodzice nie żyją, jedno z rodzeństwa ma znaczny stopień niepełnosprawności, a drugie jest małoletnie, babcie niepełnosprawnego również mają znaczny stopień niepełnosprawności.
O świadczenie ubiega się: opiekun, któremu zgodnie z postanowieniem sądu powierzono funkcję opiekuna - opiekun nie jest opiekunem faktycznym według definicji art. 3 pkt 14. Nie posiada uprawnień do renty, emerytury i innych świadczeń. Jest odbiorcą renty ubezwłasnowolnionego - pokrewieństwo jakie łączy opiekuna i niepełnosprawnego to: nieżyjący ojciec niepełnosprawnego (był konkubentem opiekuna i z tego związku mają wspólne małoletnie dziecko).