Odpowiedź:
Jeżeli wymienione w pytaniu odpady nie są ujęte na liście odpadów podlegających wyłączeniu z ewidencji odpadowej, to przekazanie ich do zagospodarowania wymaga wystawienia KPO.

Uzasadnienie:
Artykuł 66 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, ze zm.) – dalej u.o. zobowiązuje posiadacza odpadów do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Jednym z elementów tej ewidencji jest KPO. Z kolei posiadacz odpadów jest rozumiany, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o., jako wytwórca odpadów, osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca w posiadaniu odpadów. Oznacza to, że osoby fizyczne mogą być, w rozumieniu u.o., posiadaczami odpadów.

Wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w tym i wystawiania KPO, obejmuje:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
2) osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 u.o.;
3) podmioty prowadzące nieprofesjonalne zbieranie odpadów,
4) rodzaje odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 u.o.

Jedynym więc przypadkiem spośród wyłączeń z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, które może mieć ewentualne zastosowanie w przypadku wskazanym w pytaniu, może być wyłączenie, o którym mowa w ww. pkt 4. Rodzaje odpadów oraz ich ilości niepodlegające ewidencji odpadowej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1431) – dalej r.r.o.p.e.o. Jeżeli więc przekazywane przez osobę fizyczną odpady znajdują się w r.r.o.p.e.o., to ich przekazywanie do zagospodarowania nie będzie wymagało wystawienia KPO.

Jest jeszcze jeden przypadek, gdy nie ma obowiązku wystawiania KPO, ale z pytania wynika, że raczej nie będzie on miał zastosowania w opisanej w pytaniu sytuacji. Chodzi o art. 69 ust. 4 u.o., gdzie dopuszcza się niesporządzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Jednak jak wynika z pytania, odpady będą przekazane do zakładu utylizacji odpadów, a taki podmiot, podobnie jak osoba fizyczna przekazująca odpady, podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji odpadów.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 22.06.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów